Voksen

Hvorfor står Fosen-konflikten stille?

Mathilde Engen

Illustrasjon: Kainat Jawaid

Hvorfor demonstreres det nå?

Høyesterett bestemte i 2021 at tillatelsen til å bygge vindmøller på Fosen er ulovlig og strider med menneskerettighetene. Regjeringen har ennå ikke fattet et vedtak. Nå demonstrerer klima- og miljøorganisasjoner, samiske aktivister og enkeltpersoner på Karl Johan. De ønsker å minne oss på at vindmøllene fortsatt er i full drift, til tross for at Høyesterett har erklært dem ulovlige.

Fosen-demonstrantenes første dag er betent. Karl Johans gate blokkeres av demonstranter. En av dem er Matilde Marjala, leder for Natur og Ungdom i Bergen. Hun forklarer at grunnen til at de protesterer er fordi selv om regjeringen innrømmet at det pågår menneskerettighetsbrudd, er fortsatt ingen løsninger lagt frem. Marjala  mener at vindmøllene må rives og at landet må tilbakestilles til samene på Fosen. Det er de som har blitt utsatt for menneskerettighetsbruddet som bør få sette premissene, ikke regjeringen, mener Marjala. 

Regjeringen ønsker å tilby økonomisk erstatning til samene på Fosen, men aktivistene synes ikke at erstatningstilbudet er bra nok. Marjala sier at de krever at staten må stanse menneskerettighetsbruddet og sikre at det ikke skjer igjen. 

 I oktober 2021 erklærte Høyesterett at det er umulig å drive tradisjonell reindrift på Fosen så lenge vindturbinene står der. Ifølge FNs Verdenserklæring om menneskerettighetsbrudd er tradisjonell reindrift en beskyttet utøvelse av kultur. Det er også derfor både regjeringen, høyesterett og aktivistene mener at turbinene bryter med menneskerettighetene.

Ifølge aktivist Elisabeth Regine Myrland har vindmøllene store konsekvenser for reindriften og dyrelivet. Samene på Fosen har brukt fjellområdene som vinterbeite i mange generasjoner. Det er enklere for reinen å finne mat gjennom vinteren på toppen, siden vinden er svakere på toppen enn lenger ned i dalene. Vindmøllene lager mye lyd, noe som gjør at reinen trekker seg unna og forsvinner fra flokken. Dessuten krever vindmøllene et stort areal. Det gjør at beiteområdet til reinen blir mindre, noe som fører til mindre mat. Unge og svake rein dør av matmangel i løpet av vinteren, som igjen gjør reinflokken mindre og mindre. 

Hvorfor tar det så lang tid?

Dette er andre gang på et halvt år at aksjonistene demonstrerer i sentrum. Jurist Veronica Jørgensen mener at høyesterettsdommen er uklar på hva som skjer videre. Hvorfor tar det så lang tid å finne en løsning?

Et mulig svar er at dette er en byråkratisk prosess hvor mange hensyn må balanseres, hensyn som ofte står i konflikt med hverandre. Aktivistene som blokkerer Karl Johan, og samene på Fosen, krever at vindmøllene rives. Mens aktivistene vektlegger menneskerettigheter, er samene på Fosen opptatt av å videreføre reindriften de har gjort i generasjoner. Høyesterett mener vindmøllene på Fosen bryter med samers rettigheter, men krever ikke at vindmøllene rives. Samtidig vil regjeringen gi økonomisk erstatning til reindriftssamene fordi det vil koste staten mindre penger enn å rive vindmøllene, i tillegg til at de reduserer CO2-utslipp. Men både klima- og miljøorganisasjonene, samiske aktivister, og Høyesterett, mener at minoritetsvern trumfer klimahensyn i Fosen-saken. Hvilke hensyn som skal veie tyngst, vil ta tid å finne ut av.

Mathilde Aline Moosburger Engen (f. 2002) tar bachelor i journalistikk på Kristiania.